Zezwolenie na pracę sezonową

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wprowadziła nowe rozwiązanie – zezwolenie na pracę sezonową*. Zezwolenie jest skierowane do pracodawców i pracowników działających w obszarach takich jak rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka czy hotelarstwo.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zezwolenia na pracę sezonową:

1) okres ważności zezwolenia

Zezwolenie jest wydawane na okres maksymalnie 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Okres ten jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

2) sfera zatrudnienia

Sfery działalności w których można skorzystać z zezwoleń na pracę sezonową zostały wskazane w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

3) osoby mogące ubiegać się o zezwolenie

Zezwolenie może otrzymać każdy obywatel państwa trzeciego. Jednocześnie, ustawa przewiduje grupę państw, które mogą skorzystać z pewnych uprzywilejowań w ramach procedury, są to: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Ułatwienia polegają na:

– zwolnieniu z tzw. testu rynku pracy,
– możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego – zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy    przypadające odpowiednio w ciągu kolejnych 3 lat,
– możliwości powierzenia, w trakcie ważności zezwolenia, innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę.

4) organ decyzyjny

Zezwolenie wydaje starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

5) procedura

Zezwolenie jest wydawane w dwóch trybach: „ścieżka krajowa” (cudzoziemiec przebywa w Polsce) oraz „ścieżka zagraniczna” (cudzoziemiec jest poza granicami RP).

          a) „ścieżka krajowa”

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce, starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową bądź odmawia wydania zezwolenia w terminie 7 dni (lub 30 jeżeli konieczne jest postępowanie wyjaśniające) od dnia złożenia w wniosku.

          b) „ścieżka zagraniczna”

W razie pozytywnej weryfikacji wniosku, starosta, wpisuje go do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, jednocześnie wydając pracodawcy zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji. Zaświadczenie stanowi podstawę do ubiegania się przez cudzoziemca o wydanie wizy. Po przyjeździe, cudzoziemiec jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości i adresu zamieszkania właściwemu urzędowi pracy. Po dopełnieniu tych formalności starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową. Wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej jest ważny przez 120 dni. Po upływie tego terminu starosta umarza postępowanie.

6) opłata

Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 30 zł.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego nowego rozwiązania, umożliwiającego prace w Polsce, ale mają wątpliwości jak to zrobić – zapraszamy do kontaktu!

 

 

* Nowelizacja, która weszła w życie od., jest implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Zezwolenie na pracę sezonową

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *