Upływa termin ważności wizy – co dalej?

Podstawowym dokumentem uprawniającym cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest wiza. W Polsce występuje ona w dwóch formach – wizy krajowej oraz wizy Schengen. Wyobraźmy sobie sytuację, w której Pani Tatiana, obywatelka Ukrainy, orientuję się, że za dwa dni minie termin ważności wydanej jej wizy. Jakie kroki może podjąć, by uniknąć konieczności opuszczenia terytorium RP?

Co do zasady, istnieją dwa możliwe rozwiązania – przedłożenie wniosku o prolongatę wizy bądź wystąpienie o przyznanie zezwolenia na pobyt.

Zgodnie z art. 82 Ustawy o cudzoziemcach, przedłużenie okresu ważności wizy krajowej lub przysługującego osobie czasu pobytu objętego tą wizą może nastąpić, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1. przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może on opuścić terytorium przed upływem terminu ważności wizy;
2. zdarzenia, które są̨ przyczyną ubiegania się̨ o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o jej wydanie,
3. okoliczności sprawy nie wskazują̨, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium RP będzie inny niż deklarowany;
4. nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się̨ wydania wizy krajowej.

Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie. Wypełniony formularz wniosku wraz z ważnym paszportem oraz aktualną fotografią należy przedłożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Opłata za rozpatrzenie sprawy to 406 zł.

Wizę Schengen można również fakultatywnie przedłużyć, przedstawiając dowód na istnienie ważnych powodów osobistych, uzasadniających dalszy pobyt w Polsce. Wniosek należy złożyć, tak jak w przypadku wizy krajowej, do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego, wraz z opłatą o równowartości 30 euro.

Innym sposobem zalegalizowania dalszego pobytu w Polsce jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt. Powodem uzasadniającym dalszy pobyt w Polsce może być m.in. podjęcie pracy bądź studiów lub ich kontynuacja, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce czy też dołączenie do członka rodziny. Aby wszcząć procedurę, należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie wojewódzkim oraz przynieść aktualne 4 fotografie wraz z kopią paszportu lub innego dokumentu podróży. Co ważne, dokumenty uzasadniające podstawę pobytu można załączyć na późniejszym etapie postępowania. Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Jeżeli termin zostanie zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one uzupełnione w terminie, pobyt uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku, do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Opłata za udzielenie zezwolenia wynosi co do zasady 340 zł.

Jeżeli powyższe informacje okazały się niewystarczające, zapraszamy do kontaktu.

 

źródło zdjęcia: Background фотографии разработан Freepik

Upływa termin ważności wizy – co dalej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *