Czy samochód, który został sprowadzony np. z Ukrainy trzeba rejestrować w Polsce?

Tak, samochód dopuszczony do ruchu w kraju spoza terytorium UE i tam zarejestrowany, czyli tzw. pojazd zagraniczny, musi zostać zarejestrowany w Polsce. Na dopełnienie formalności właściciel ma 30 dni. W Warszawie rejestracji należy dokonać w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. O tym, jakie dokumenty będę potrzebne, możecie przeczytać w dalszej części tekstu.

Rejestracji należy dokonać na formularzu, który można pobrać we właściwym Urzędzie. Do wniosku (formularza) trzeba dołączyć szereg dokumentów. Co do zasady, dokumenty muszą zostać załączone w oryginale. Jeżeli dokument jest napisany w języku obcym, np. zagraniczny dowód rejestracyjny, trzeba dołączyć również jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Organem właściwym w sprawie rejestracji pojazdu jest starosta, a w miastach na prawach powiatu np. w Kielcach albo w Warszawie, prezydent miasta. Przed rejestracją trzeba ustalić właściwość miejscową organu. Właściwość miejscową ustala się wg. miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu, kiedy posiadaczem jest np. spółka z o.o.. W przypadku cudzoziemca, co do zasady, jako potwierdzenie miejsca zamieszkania wymagane jest przedstawienie czasowego zameldowania.

Kiedy wnioskodawca jest cudzoziemcem dodatkowo trzeba przedstawić paszport oraz, w zależności od podstawy pobytu, jeden z wymienionych dokumentów:

  • wizę Schengen lub wizę krajową;
  • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy;
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;
  • kartę pobytu członka rodziny obywatela UE;
  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE;
  • kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;
  • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • nadanie statusu uchodźcy albo udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

Do wniosku trzeba załączyć również dowód rejestracyjny pojazdu. Jeżeli samochód został sprowadzony z państwa trzeciego, czyli spoza terytorium UE, zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszczalne jest przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, zwyczajowo wydawanego w danym kraju. W sytuacji, gdy dowód rejestracyjny został zgubiony albo skradziony, trzeba postarać się o jego duplikat. Ewentualnie, można przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zgubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

Nie jest to niestety koniec wyliczanki. Potrzebne będzie również m.in. przedstawienie dowodu własności pojazdu, czyli np. faktura VAT, umowa sprzedaży albo umowa darowizny. Co do zasady, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa trzeciego, wymagane jest również przedstawienie dowodu odprawy celnej przewozowej. Wymagane może być również przedstawienie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. Nie będzie ono wymagane, jeżeli pojazd posiada aktualny termin następnego badania technicznego, zgodnego z przepisami obowiązującymi na terytorium RP.

Koszt rejestracji pojazdu to ok. 250 złotych (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych). Pojazd można zarejestrować również za pośrednictwem pełnomocnika. Wówczas należy doliczyć opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

Czy samochód, który został sprowadzony np. z Ukrainy trzeba rejestrować w Polsce?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *