zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały udziela się na czas nieoznaczony, na wniosek cudzoziemca.

Istnieje zamknięty katalog podstaw, które uprawniają do ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały. I tak zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, jeżeli:

- jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

-- urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub

-- urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi, lub

- jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub

- jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe, lub

- pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub

- jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego i:

- przebywał na terytorium RP bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,

- współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego,

- ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, lub

- bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub

- bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3, lub

- udzielono mu na terytorium RP azylu, lub

- posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe.

Pobyt uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:

- wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium RP, lub

- towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w poprzednim punkcie, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

- szczególną sytuacją osobistą, wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium RP i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub

- wyjazdem poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

 

Zezwolenie na pobyt stały wygasa z mocy prawa z dniem udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo nabycia przez niego obywatelstwa polskiego.

Zezwolenia na pobyt stały udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP.

Wniosek należy złożyć na formularzu, do którego należy załączyć szereg dokumentów. Brak któregokolwiek z nich spowoduje konieczność uzupełnienia wniosku, a w konsekwencji wydłuży postępowanie.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 640 zł.