zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to kolejna z form legalizacji pobytu. Jest ono wydawane na wniosek cudzoziemca.

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- przebywanie na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat przed złożeniem wniosku;

- posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca starającego się o zezwolenie;

- posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP.

 

 

Istnieją jednak wyjątki, w których okres legalnego przebywania na terytorium RP może być krótszy. Dotyczy to dwóch przypadków:

- posiadaczy tzw. Niebieskiej Karty UE – w tym wypadku do wymaganych 5 lat zalicza się okres pobytu na tej podstawie na całym terytorium UE, w tym co najmniej 2 lata na terytorium RP;

- cudzoziemców, którzy przebywają w celu odbycia studiów albo kontynuują swój legalny pobyt w Polsce po odbyciu tych studiów – do 5-letniego okresu pobytu zalicza się jedynie ½ okresu, w którym przebywali oni w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów lub na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

 

 

Pobyt uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w przypadku pobytu na terytorium RP, a w przypadku cudzoziemca legitymującego się tzw. Niebieską Kartą UE, przerwa nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Z zastrzeżeniem wszakże, że okres pobytu uważa się za nieprzerwany, jeżeli przerwa była spowodowana:

- wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium RP, lub

- towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w poprzednim punkcie, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

- szczególną sytuacją osobistą, wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium RP i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub

- wyjazdem poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów na polskiej uczelni.

 

 

Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium RP.

Wniosek należy złożyć na formularzu, do którego należy załączyć szereg dokumentów. Brak któregokolwiek z nich spowoduje konieczność uzupełnienia wniosku, a w konsekwencji wydłuży postępowanie.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 640 zł.