zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się na wniosek cudzoziemca, jeżeli spełnia on wymogi określone w ustawie oraz okoliczności uzasadniają jego pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Powód pozostania w Polsce, a tym samym podstawa prawna zezwolenia, może być różny. O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, w szczególności:

- w związku ze świadczeniem pracy na terytorium RP (szczególnym przypadkiem zezwolenia na pobyt czasowy jest jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, czyli tzw. Niebieska Karta UE);

- w związku z delegowaniem cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP;

- w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

- w celu kształcenia się na studiach;

- w celu prowadzenia badań naukowych;

- w związku ze statusem członka rodziny obywatela RP lub członka rodziny cudzoziemca;

- ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (np. cudzoziemiec jest obowiązany do stawiennictwa przed organem władzy publicznej).

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa na formularzu, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP. Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wniosek podlega opłacie, która różni się w zależności od podstawy ubiegania się o zezwolenie (np. w przypadku studenta będzie to 340 zł).

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.

Jeżeli wojewoda odmówi udzielenia zezwolenia, cudzoziemiec w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji może złożyć od niej odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody, który wydał zaskarżoną decyzję.