karta pobytu

Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcowi, któremu udzielono:

- zezwolenia na pobyt czasowy;

- zezwolenia na pobyt stały;

- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

 

Karta pobytu wydawana jest również cudzoziemcowi, któremu przyznano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

Innymi słowy, karta pobytu jest zatem przyznawana wtórnie do uzyskanego statusu i stanowi dokument potwierdzający podstawę, na której cudzoziemiec przebywa legalnie w Polsce.

Okres ważności karty uzależniony jest od podstawy jej wydania. Przykładowo, jeżeli karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi w związku z udzieleniem mu zezwolenia na pobyt stały, jest ona ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania.

Cudzoziemiec jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie nowej karty pobytu w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanej karty pobytu. Kartę należy również wymienić, jeżeli np. zmianie uległy dane na niej zamieszczone.

Posiadanie przez cudzoziemca karty pobytu powoduje, że w przypadku przekraczania polskiej granicy wiza nie jest wymagana. Co więcej, uprawnia ona cudzoziemca do podróżowania po krajach obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu kolejnych 180, jeżeli posiada on ważny dokument podróży, potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem.

Koszt wydania karty pobytu oraz jej wymiany, co do zasady, wynosi 50 zł.