Co to jest świadczenie 500 +, kiedy cudzoziemiec może złożyć wniosek i jak to zrobić?

Program Rodzina 500 Plus, to rządowy projekt mający na celu wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka. Pomoc, co do zasady, polega na przyznaniu co miesiąc kwoty 500 złotych na drugie i kolejne dziecko – stąd nazwa. Wsparcie należy się również niektórym kategoriom cudzoziemców: tym, którzy posiadają w Polsce dostęp do rynku pracy, założyli tutaj rodziny i wychowują dzieci.

Kiedy cudzoziemiec może złożyć wniosek?

O świadczenie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

1. stosują się do nich unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

2. jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej;

3. przebywają w Polsce na podstawie tzw. Niebieskiej Karty UE;

4. posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” pod warunkiem, że:

- zezwolenie na pracę zostało wydane na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

- cudzoziemiec nie jest obywatelem państwa trzeciego przyjętym w celu podjęcia studiów,

- cudzoziemiec nie jest obywatelem państwa trzeciego, który ma prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Jak sama nazwa wskazuje, dostęp do rynku pracy oznacza, że cudzoziemiec może pracować w Polsce, czyli o świadczenie mogą ubiegać się zarówno osoby przebywające w Polsce na podstawie np. jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, jak i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały.

Co ważne, w przypadku, gdy karta pobytu nie zawiera dopisku „dostęp do rynku pracy”, konieczna będzie jej wymiana. Koszt wymiany karty spada na cudzoziemca.

 

Kto może złożyć wniosek i jaka jest wysokość świadczenia?

Wniosek mogą złożyć rodzice dziecka, jego rodzic, opiekun prawny lub osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem (czyli np. osoba, u której dziecko mieszka i która łoży na jego utrzymanie).

Świadczenie przysługuje na dziecko własne bądź małżonka, jak również adoptowane albo znajdujące się pod opieką prawną. Wsparcie przysługuje, co do zasady, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy co innego wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo umowy międzynarodowej.

Pomoc w wysokości 500 złotych przysługuje na drugie i kolejne dziecko. W przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 złotych miesięcznie albo 1200 złotych miesięcznie lub gdy jedno z dzieci jest niepełnosprawne, świadczenie zostanie wypłacone już na pierwsze dziecko. W przypadku ubiegania się o wsparcie już na pierwsze dziecko, będzie trzeba złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.

 

Od kiedy należy się świadczenie i gdzie należy złożyć wniosek?

Świadczenie jest wypłacane od pierwszego miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Pieniądze są wypłacane – za wyjątkiem pierwszego wniosku – przez okres 12 miesięcy (od 1 listopada do 31 października kolejnego roku). Żeby otrzymać świadczenie na następny rok, będzie trzeba złożyć nowy wniosek, co będzie możliwe od 1. września.

Wniosek można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej, np. za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji na temat programu (w języku polskim) oraz formularz wniosku można znaleźć tutaj. Natomiast lista punktów obsługi 500 +: miejsc, w których można złożyć wniosek w formie papierowej, znajduje się tutaj.

Co to jest świadczenie 500 +, kiedy cudzoziemiec może złożyć wniosek i jak to zrobić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *